นายสามารถ พิงคะสัน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ตำแหน่ง คนงาน   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. นำแฟ้มเสนอ ผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยอธิการบดี  เพื่อลงนาม
2. นำแฟ้มเสนอ อธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
3. งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
6.  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์  การเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม
7. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา