นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง

พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. บริหารงานด้านเอกสาร  วินิจฉัยสั่งการด้านบริหารและธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
2. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ   เพื่อถือปฏิบัติ
3. จัดทำคำขอและจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี
4. ควบคุมยอดรับ-จ่ายเงิน การขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี
5. สรุปและรายงานผลเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปีตามไตรมาส
6. ตรวจสอบเอกสารการเงินต่าง ๆ เพื่อชำระหนี้ตามสัญญายืมเงินในการปฏิบัติงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบบัญชี 3 มิติของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   ตรวจสอบและรวบรวมใบสำคัญเงินและทำเอกสารการการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
7. ลงทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ประจำปี
8. รับผิดชอบบันทึกข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล  การอนุมัติโครงการในระบบสารสนเทศ     e-manage
9. ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล และอัตรากำลัง
10. ควบคุมดูแลงานแผนและนโยบายของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
11. ควบคุมดูแลงานบริหารความเสี่ยง งานประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  และกิจกรรม 5 ส.  ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
12. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
13. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา