นายสมเกียรติ จันทิมา

ตำแหน่งคนงาน   ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๘  ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

    ๑.  ดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตรไทย อาคารบ้านล้านนา ยุ้งฉางข้าว โรงมองตำข้าว อาคารจัดแสดงเครื่องมือการเกษตร เรือนพักจำลองตองตึง พ.ศ. ๒๔๘๐
    ๒.  ดำเนินการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตรไทยอาคารบ้านล้านนา ยุ้งฉางข้าว โรงมองตำข้าว โรงจัดแสดงเครื่องมือการเกษตร เรือนพักจำลองตองตึง พ.ศ. ๒๔๘๐
    ๓.  ดำเนินการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ระบบไฟฟ้า     ประปา วัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคารต่างๆให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
    ๔.  อำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่และประสานงานผู้ขอใช้สถานที่
    ๕.  ดำเนินกิจกรรม ๕ ส
    ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย