ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

    . ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการการประสานงานหน่วยงานภายใน-ภายนอกของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ผลิตสื่อและรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัล

    เขียนบทความสารคดีองค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

    ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลภาคสนามด้านการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมอาคารพิพิธภัณฑ์สระเกษตรสนานศาลเจ้าพ่อหอระฆังอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ศาลาประดิษฐ์รถกระทงหอเกียรติยศ

    . ประสานงานดูแลจัดการระบบการกำจัดขยะพื้นที่วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้ (๖๖ไร่)                                                                        ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กและเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

    . ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน(KM)
    
. ให้บริการวิชาการงานด้านข้อมูลศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
   
. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและประกาศคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย