นางอำพร เวียตตัน

ข้าราชการ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

    ๑. รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการบริหารและธุรการของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและการประชุมกลุ่มงานพัฒนานักศึกษารับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) งานทะเบียนออกเลขหนังสือของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๒. ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการพื้นที่วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้ (๖๖ไร่) และโครงการด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (๓๕ไร่)

    ๓. ดำเนินการประสานงานจัดซื้อจัดจ้างของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๔. ดำเนินการงานทะเบียนคุมพัสดุและรายงานการเบิกจ่ายพัสดุและตรวจสอบประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกในการดำเนินการสอบราคาวัสดุของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๕. ดำเนินการรวบรวมและจัดส่งติดตามประเมินผลและสรุปรวมทั้งรูปเล่มการดำเนินงานตามโครงการงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๖. ดำเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์คำของบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๗. ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

    ๘. ดำเนินการกิจกรรม ๕ ส  สรุปรายงานผลโครงการ ๕ ส และปฏิบัติงานด้านกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานอธิการบดี

    ๙. อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา

   ๑๐. เลขานุการคณะกรรมการเงินออมสวัสดิการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
   ๑๑
. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและประกาศคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย