นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา

พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

    ๑. ดำเนินการบริหารจัดการควบคุมพิจารณาสั่งการการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา(พื้นที่๓๕ไร่) ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้ (พื้นที่๖๖ไร่) อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ ๖๐ปี อาคารหอเกียรติยศ ศาลเจ้าพ่อ และหอระฆังให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนวางแผนในการดำเนินงานการให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
    ๒.
จัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
    ๓.
พิจารณาสั่งการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย สระเกษตรสนาน ศาลเจ้าพ่อ หอระฆัง อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ ศาลาประดิษฐ์รถกระทง หอเกียรติยศ
    ๔. เขียนบทความสารคดีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                        ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                           ๖. ออกแบบจัดทำระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา และประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

    ๗. บริการวิชาการงานด้านข้อมูลศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

    ๘. จดหมายข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และจดหมายข่าววิถีเกษตร วิถีแม่โจ้   

    ๙. ปฏิบัติกิจกรรมส และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน(KM)    

  ๑๐. ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและประกาศคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย