นางสมพร แรกชำนาญ

ข้าราชการ    ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
2. ให้คำปรึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารงานให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก นักศึกษา
3. ดูแลการบริหารจัดการงานด้านโครงการต่าง ๆ
4. อนุมัติโครงการต่าง ๆ   
5. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของบุคลากร
6. พิจารณาในการเลื่อนขั้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. อำนวยการและรับผิดชอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนด
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
9. วิเคราะห์และวางแผนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
10.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา