งานบริการวิชาการและวิจัย

นางสมพร  แรกชำนาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย