งานบริหารและธุรการ

นางสาวศรีวรรณ  บุญเรือง   
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ

 

นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสารินย์พร  อินทร์แก้ว   
ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายสามารถ  พิงคะสัน
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ตำแหน่ง คนงาน