งานดนตรีและนันทนาการ

นายวิทชัย  สุขเพราะนา  
พนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ

 

นายอัศมนต์  สมศรี  
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวแคทลียา   ประลาสนธิ์  
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายไชยวัฒน์    ด้วงสูงเนิน  
พนักงานราชการ   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายเชาวรัตน์  แสงคำ  
พนักงานราชการ   ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

 

นายณัฐพงษ์   ตุ้ยเต็มวงค์  
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินรายได้   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา