งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

 

นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล   
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.หน.งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

 

นางกัณณิกา ข้ามสี่
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวเมริษา  ยอดหอม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาววีนาภัทร์ พงษ์ภา
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา