งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

 

 

 

นางอำพร  เวียตตัน  
ข้าราชการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

 

 ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์    วิรากานต์กุล   
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

นายสมเกียรติ  จันทิมา  
ตำแหน่งคนงาน   ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

 

 

นายสมยศ  ทัศเกตุ
ตำแหน่งคนงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๖ ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง