ผู้บริหาร/ ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา      
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 


นางสมพร  แรกชำนาญ    
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม